Terminos


Covid 19
Reserveu les nostres propietats de lloguer de temporada amb Immocenter Empuriabrava amb total seguretat.
Us garantim el reembossament de la totalitat del vostre dipòsit.
En cas de confinament del vostre país, del país que heu de creuar o confinament d’Espanya durant el període de reserva

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa dels següents aspectes legals del lloc web:

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d'utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

Web:

https://www.immocenterempuriabrava.com

Titular:

IMMOCENTER EMPURIABRAVA, S.L. (IMMOCENTER)

Domicili:

Edificio Immo Center – Bahia 94 B, 17487 Empuriabrava

C.I.F:

B55066625

Telèfon:

+34 972 451 450

Correu electrònic:

empuriabrava@immocenter.es

Dades registrals:

Tomo 2771, folio 16, hoja GI-49581, inscripción 1

 

 1. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de "Client" i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l'adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l'acceptació de les Condicions Generals d'ús i contractació el Client declara:

1r. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

2n. Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.

3r. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.

IMMOCENTER posa a disposició dels Usuaris i Clients l'adreça de correu electrònic empuriabrava@immocenter.es per tal de consultar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

 1. Modificacions de l’avís legal y condicions generals

IMMOCENTER podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d'aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 1. Responsabilitat de IMMOCENTER

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L'accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a IMMOCENTER per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

IMMOCENTER no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a IMMOCENTER, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a IMMOCENTER, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. IMMOCENTER no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, IMMOCENTER no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de IMMOCENTER pels productes subministrats queda limitada a l'import dels mateixos, l'usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a IMMOCENTER per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits a través d'aquest website així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d'informació que pogués existir a l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a IMMOCENTER.

 1. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de IMMOCENTER, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares, IMMOCENTER no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del website l'usuari s'obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de IMMOCENTER, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de IMMOCENTER o en general de qualsevol tercer.

d) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.

e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma

f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de IMMOCENTER, els seus proveïdors o tercers.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 1. Realització de la comanda

Pas 1

Accedir al website

Per a realitzar una comanda es necesari conectarse al website.

Pas 2

Triï dates disponibles en les quals vulgui reservar

Triï les dates en les quals vol realitzar la reserva, personalitzant el tipus de reserva amb les persones i tipus d'allotjament

Pas 3

 

Triï dins de les dates disponibles, un dels allotjaments disponibles.

Triï un allotjament entre els disponibles dins dels paràmetres facilitats a la web i comenci el procés de reserva.

Triï al seu torn si vol algun extra en la pestanya “Conceptes addicionals”.

Pas 4

Dades del Client

Emplenant a aquest efecte els formularis de reserva subministrats (Dades de persona que reserva, acompanyant, adreça de facturació, etc.) i validi les seves dades.

La validació de la reserva per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d'aquestes Condicions Generals de Contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per IMMOCENTER constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre IMMOCENTER i els seus clients. IMMOCENTER arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Una vegada efectuada la reserva i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l'execució de la compra, IMMOCENTER li remetrà al Client per e-mail un comprovant d'aquesta. Si no està d'acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació dels mateixos o l'anul·lació del contracte.

Pas 5

Pagament

Selecció del mètode de pagament i realització del mateix mitjançant la Pas sarel·la que correspongui.

 

 1. Condicions de Lloguer

Per a efectuar la reserva d'un apartament, han d'acceptar-se les següents condicions del contracte.

La reserva és personal i intransferible i es considera en ferma una vegada rebuda la seva paga i senyal.

En tot moment el complex es reserva el dret de canviar l'allotjament i oferir un altre equivalent o superior.

Admissió:

L'apartament estarà a la disposició del client, a partir de les 15:30 hores del dia contractat, fins a les 19:00 hores ; en cas d'arribar més tard caldrà notificar-ho a recepció.

La sortida haurà d'efectuar-se abans de les 10:00 hores del dia de sortida contractat.

Ocupació:

L'ocupació mai podrà excedir del nombre de places admeses segons la mena d'immoble.

Durant el període de temporada alta, l'estada mínima serà de 7 nits.

Animals domèstics:

Els animals domèstics són/no són admesos en els immobles, i en el seu cas han de pagar un suplement de 3,00 Euros per nit i animal.

Pagaments:

El import de la fiança dependrà de la propietat llogada i serà pagada mitjançant targeta de crèdit (visa, american express o màster card).

L'import restant haurà d'abonar-se el mateix dia d'arribada en efectiu o amb targeta de crèdit.

Una vegada rebut el pagament acompte, es confirmarà la reserva per escrit (e-mail).

Dipòsit de Garantia:

En el cas de desperfectes es facturarà el que correspongui.

La neteja final de l'apartament serà efectuat per una empresa especialitzada i serà pagada per el llogater, el preu serà inclòs dintre de la totalitat a pagar per aquest.

Anul·lació:

Amb més de 4 mesos abans de la data d'entrada es penalitzarà amb el 25% del total de la reserva.

Entre 4 mesos i 3 mesos abans de la data d'entrada es penalitzarà amb el 50% del total de la reserva.

Entre 3 mesos i 4 setmanes abans de la data d'entrada es penalitzarà amb el 100% del total de la reserva.

Amb menys de 4 setmanes abans de la data d'entrada es penalitzarà amb el 100% del total de la reserva.

En cas de no presentar-se es penalitzarà amb un import corresponent al 100% del total de la reserva.

Les anul·lacions han de ser sol·licitades per escrit a través del email: empuriabrava@immocenter.es

 1. Preus

Els preus indicats en el website inclouen IVA. Durant el procés de compra apareixerà desglossat l'import corresponent a la càrrega impositiva concorde al tipus vigent a cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s'hauran de fer per escrit i s'entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l'altra part o al correu electrònic d'aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l'altra.

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. Resolució alternativa de litigis

Si té un conflicte amb un consumidor i vol evitar anar als tribunals, la resolució alternativa de litigis en pot ser una bona opció. Normalment és més ràpida, senzilla i barata que un procediment judicial. Engloba totes les maneres diferents de resoldre una reclamació sense recórrer a un tribunal: "mediació, "conciliació", "arbitratge", "defensor del consumidor", "oficina de reclamacions", etc.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en

 

També pot dirigir-se al Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: l'usuari/ consumidor també pot accedir mitjançant l'enllaç per a la resolució de litigis de manera alternativa, accedint al següent enllaç.

- http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/reclamacions/

 

 1. Resolució de litigis en línia

Aquesta plataforma només és vàlida per a litigis entre empreses i consumidors.

Si té un conflicte amb un consumidor sobre una compra en línia i vol evitar un procediment judicial, la plataforma de resolució de litigis en línia pot ser l'eina adequada per a trobar una solució ràpida i econòmica. Pot utilitzar-la vostè per a formular una reclamació contra un client (per exemple, per impagament) o el client per a formular una reclamació contra vostè.

Si té una empresa en línia ha de proporcionar un enllaç directe a la plataforma de RLL des del seu web. La seva adreça de correu electrònic també ha d'estar clarament indicada en la pàgina web.

Quan tingui l'obligació (per llei, afiliació o contracte) de recórrer a un organisme de resolució de litigis específic, deurà:

comunicar als consumidors, a través de la seva pàgina web, l'organisme de resolució de litigis i incloure'l en el plec de condicions

informar els consumidors sobre la plataforma RLL en el plec de condicions i en les ofertes enviades per correu electrònic.

https://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm

 

 1. Legislació aplicable

Les compravendes realitzades en IMMOCENTER se sotmeten a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d'altres, a la següent Normativa:

- Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista ( "LOCM").

- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació ( "LCGC").

- Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( "TRLGDCU").

- Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( "LSSICE").

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( "LOPD-GDD").

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de IMMOCENTER.

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a juny de 2021